Privacyverklaring

24 december 2019 overig
chrysler

Privacyverklaring FinancierDirect  


1. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens  

1.1 Gegevens die wij automatisch verzamelen: Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft.  Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op deze verklaring, de cookieverklaring van toepassing is.  De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn: 
■ browsergegevens; 
■ duur van uw bezoek; 
■ pagina’s die u bezoekt; 
■ links waar u op klikt; 
■ locatiegegevens op basis van uw IP-adres; 
■ verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.  

2. Persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt:  

2.1 Contactformulier  Via het contactformulier kunt u ons vragen stellen of contact opnemen. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 
■ uw voornaam;  
■ uw achternaam;  
■ uw telefoonnummer;  
■ uw e-mailadres;  
■ uw geslacht 
■ uw vragen/opmerkingen.  

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om uw vraag en/of opmerking te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en aansluitend daarop voor een periode van een jaar.  Door het handhaven van deze bewaartermijn
kunnen wij bij vervolgvragen de reeds door u aangereikte informatie bij de behandeling betrekken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden.  

2.2 Whatsapp / chat / wij staan voor u klaar Via het ‘Stel een vraag’ formulier kunt u ons vragen stellen. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 
■ uw voornaam; 
■ uw achternaam 
■ uw telefoonnummer;  
■ uw e-mailadres;  
■ uw geslacht; 
■ uw vragen/opmerkingen.  

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om uw vraag en/of opmerking te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en aansluitend daarop voor een periode van een jaar.  Door het handhaven van deze bewaartermijn kunnen wij bij vervolgvragen de reeds door u aangereikte informatie bij de behandeling betrekken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden.

2.3 Offerte aanvraag op basis van de door u geselecteerde auto  Via het formulier offerte aanvraag, kunt u een offerte aanvraag doen voor een auto naar uw interesse. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 
■ uw KvK nummer; 
■ uw bedrijfsnaam; 
■ uw bedrijfsadres;  
■ uw geslacht; 
■ uw voor en achternaam;  
■ geboortedatum;  
■ uw telefoonnummer;  
■ uw e-mailadres;  
■ uw vragen/opmerkingen; 
■ merk, type en model auto;  
■ het bouwjaar van het aangevraagde model;  
■ de aanschafwaarde van het aangevraagde model; 
■ het leasebedrag van het aangevraagde model; 
■ het slottermijn van het aangevraagde model; 
■ de looptijd van het aangevraagde model; 
■ de leasetermijn van het aangevraagde model.  

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om uw aanvraag te kunnen behandelen.  Wij bewaren deze informatie totdat we tot een overeenkomst zijn gekomen of een annulering van u hebben ontvangen en aansluitend daarop de looptijd van de overeenkomst of een jaar.  

Door het handhaven van deze bewaartermijnen kunnen wij belangrijke informatie over uw overeenkomst met u delen of de reeds door u aangereikte informatie betrekken bij uw vervolgvragen.  Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden.  

2.4 Offerteaanvraag op basis van de lease calculator  Via het formulier offerte aanvraag, kunt u een offerte aanvraag doen voor een berekening naar uw interesse.  Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 
■ de door u ingevulde aanschafwaarde excl. btw; 
■ het door u ingevulde leasebedrag;het door u ingevulde slottermijn; 
■ de door u ingevulde looptijd;de leasetermijn; 
■ uw KvK nummer;uw bedrijfsnaam; 
■ uw bedrijfsadres; de objectgegevens;  
■ merk, type en model auto; het kenteken; 
■ de door u ingevulde aanschafwaarde incl. btw; 
■ uw geslacht;uw voorletters; 
■ uw tussenvoegsels uw achternaam geboortedatum; 
■ uw telefoonnummer; 
■ uw e-mailadres; uw vragen/opmerkingen.  

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om uw aanvraag te kunnen behandelen.  Wij bewaren deze informatie totdat we tot een overeenkomst zijn gekomen of een annulering van u hebben ontvangen en aansluitend daarop de looptijd van de overeenkomst of een jaar.  Door het handhaven van deze bewaartermijnen kunnen wij belangrijke informatie over uw overeenkomst met u delen of de reeds door u aangereikte informatie betrekken bij uw vervolgvragen.  Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden.  

2.5 Contact aanbieder FinancierDirect verkoopt zelf geen auto’s.  Op onze website kunt u eenvoudig contact opnemen met de verkoper van de door u gewenste auto.  FinancierDirect verstrekt hiervoor uw persoonsgegevens aan het aangesloten autobedrijf en zorgt ervoor dat de navolgende gegevens bij de verkoper terecht komen: 
■ uw naam; 
■ uw e-mailadres; 
■ uw telefoonnummer;  
■ alle persoonsgegevens zoals aangegeven bij het aanvraagformulier.  

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om de te delen met de desbetreffende partij om de overeengekomen afspraken betreffende de aanvraag van uw auto na te komen.  Wij bewaren deze informatie totdat we tot een overeenkomst zijn gekomen of een annulering van u hebben ontvangen en aansluitend daarop de looptijd van de overeenkomst of een jaar.  Door het handhaven van deze bewaartermijnen kunnen wij belangrijke informatie over uw overeenkomst met u delen of de reeds door u aangereikte informatie betrekken bij uw vervolgvragen.  Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden.  

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens: 
Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen: ter nakoming van afspraken met u (zoals in de genoemde formulieren);ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn: 
1. marketingdoeleinden; 
2. het in behandeling nemen van uw leaseaanvraag ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);  

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:
Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden in overeenstemming met deze privacy verklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.  Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:  

Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken.  
Deze derden treden op als verwerker voor FinancierDirect. Uw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU.  

FinancierDirect heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacy regelgeving verwerkers overeenkomsten gesloten met al haar verwerkers.  

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel  of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij FinancialLease.nl te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.  

FinancierDirect verstrekt uw persoonsgegevens aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is  (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, Belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), dan wel deze  verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst.  

Bewaartermijnen
Voor het merendeel van de persoonsgegevens hebben wij de bewaartermijnen gespecificeerd en transparant neergelegd in deze disclaimer.  Voor (eventuele) overige gegevens geldt dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.  Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt.  Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd.  Voorgaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil. 

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. Links naar andere websites: Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.  

Rechten van betrokkenen 
U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens te verlenen.  U kunt dit verzoek indienen per e-mail: info@financierdirect.nl of per post:  FinancierDirect, Kerkhofstraat 21 5554 HG te Valkenswaard  

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen.  Middels de voorgaande contactgegevens of beschikbare opt-out mogelijkheden kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.  Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.  Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.  

Klachten
Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar info@financierdirect.nl.  Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden.  Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.  Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.  
 

Slotbepalingen  


Aanpassingen Privacy en Cookieverklaring: Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookieverklaring van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.  

Contactgegevens FinancierDirect: Indien u vragen heeft over deze Privacy en Cookieverklaring of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de volgende manieren:  
per e-mail   : info@financierdirect.nl. 
per post   : FinancierDirect, Kerkhofstraat 21, 5554 HG Valkenswaard 
per telefoon  : 040 - 208 9 208